6-njy oktýabrda Türkmenistanda Hatyra güni bolar

6-njy oktýabrda Türkmenistanda Hatyra güni bolar

6-njy oktýabrda Türkmenistanda Hatyra güni geçiriler. Hökümetiň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, ähli häkimlere, ýolbaşçylara Hatyra gününde geçiriljek çärelere gowy taýýarlyk görmek boýunça tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Işiň häzirki zaman usullaryny hem-de öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ulanmak arkaly harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hem aýdyldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, 6-njy oktýabrda garaşsyzlygymyz, erkinligimiz, bagtyýar durmuşymyz üçin şirin janlaryny gurban eden ata-babalarymyzyň hatyralanyp hem-de olaryň ýatlanyp geçiljekdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, ähli häkimlere, ýolbaşçylara Hatyra gününde geçiriljek çärelere gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.