BTS K-Pop topary BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisinde çykyş etdi

BTS K-Pop topary BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisinde çykyş etdi

Günorta Koreýanyň BTS pop toparynyň wekilleri BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisinde ýaşlar, garyplyk we deňzislik meseleleri boýunça çykyş etdiler diýip TASS Insider-e salgylanyp habar berýär. 

COVID-19 pandemiýasy zerarly BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisi Nýu-Ýork şäherinde garyşyk görnüşde geçirilýär. Emma bu ýagdaý BTS toparyna mejlisiň resmi bölümini öz çykyşlary bilen açmagyna päsgelçilik bermedi. Olar BMG-niň ştab-kwartirasynda «Permission to Dance» aýdymyna klip düşürdiler, ol bir günde 10 mln-dan gowrak gezek görüldi.

Bulardan başga-da, aýdymçylar mejlise Koreýa Respublikasyndan diplomatlar hökmünde gatnaşdylar. Ýurduň Prezdienti Mun Çže In BTS-iň agzalaryny geljek nesilleri we medeniýet meseleleri boýunça ilçiler diýip atlandyrdy.

 «Men bu günki gün ýetginjekleri COVID-19-yň ýiten nesli diýip atlandyrýandyklaryny eşitdi, aýtmaklaryna görä, häzirki wagtda çäklendirmeler zerarly olar ýolundan azaşyp, öz-özlerini açyp görkezmäge mümkinçilik almaýarlar. Emma uly ýaşlarylaryň olaryň barýan ýollaryny görüp bilmeýändikleri üçin ýetginjekler ýolundan azaşan diýmek ýalňyşmyka diýýärin» - diýip, BTS-iň lideri Kim Nam-jun aýtdy.