Ýaponiýada garry adamlaryň paýy rekord görkezijilere ýetdi

Ýaponiýada garry adamlaryň paýy rekord görkezijilere ýetdi

2021-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli Ýaponiýanyň garry ilatynyň paýy ýurduň ähli ýaşaýjylarynyň 29,1 göterimine ýetdi, bu onuň tutuş taryhynda rekord möçberdir. Bu barada milli hökümetiň maglumatlaryna salgylanyp, “Mainichi” neşiri ýazýar diýip, lenta.ru belleýär.

Garry adamlar 2020-nji ýylyň ahyryna çenli Ýaponiýanyň ähli işleýän raýatlarynyň 13,6 göterimini emele getirdi. Neşir bu netijeleri “jemgyýetiň çalt garraýandygynyň ýene bir subutnamasy” hökmünde häsiýetlendirýär. Ýaponiýada garry adam hökmünde 65 ýaşdan uly raýatlar göz öňünde tutulýar. Sentýabr aýynda olaryň sany 36,4 million boldy, bu bolsa 2020-nji ýyldakydan 220 müň san köpdür.

Bu maglumatlar Içeri işler we aragatnaşyk ministrligi tarapyndan Garrylaryň güni üçin berildi. Edaranyň maglumatlaryna görä, Ýaponiýa ilatyň garramagy boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ikinji orny Italiýa eýeleýär, ol ýerde garry adamlaryň paýy 23,6 göterim, üçünji orun Portugaliýa (23,1 göterim) degişli.

Ýurtda 65 we ondan uly ýaşly 15,83 million erkek we 20,57 million aýal ýaşaýar. 2020-nji ýylyň ahyrynda işi bar bolan 9,06 million garry adamyň 5,39 millionyny erkek adamlar emele getirdi. 80 we ondan uly ýaşly adamlaryň sany 12,06 million boldy, bu bir ýyl ozalkydan 460 müň san köpdür.

90 we ondan uly ýaşly adamlaryň sany 80 müň uzak ýaşaýan bilen birlikde 25,9 milliona ýetdi. Ýaponiýanyň Milli ilat gözlegleri we sosial üpjünçilik institutynyň çaklamalary boýunça, garry adamlar 2025-nji ýyla çenli Ýaponiýanyň ilatynyň 30 göterimini, 2040-njy ýyla çenli 35,3 göterimini emele getirer.