Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda Hökümetiň giňişleýin mejlisi geçirildi

Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda Hökümetiň giňişleýin mejlisi geçirildi

20-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Giňişleýin mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy.

Döwlet Baştutany, ilki bilen, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen raýatlaryň Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli günäsini geçmek boýunça geçiren işler barada hasabaty diňläp, iş kesilen raýatlarymyzyň 2058-sini we daşary ýurtly raýatlaryň 6-syny mundan beýläk jeza çekmekden boşatmak hakynda Permanlara gol çekdi.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahaty, Ministrler Kabineti, ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimlikleri, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde yzygiderli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Mejlisi guramaçylykly geçirmek boýunça meýilnama taýýarlanyldy, onda guramaçylyk meseleleri bilen baglanyşykly ähli çözgütler göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew hem Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi. Gurbanguly Berdimuhamedow umumymilli foruma hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegiň, onuň gün tertibini taýýarlamaga jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi.

         Şeýle hem wise-premýerleriň ählisi öz gözegçilik edýän pudaklarynda hem-de sebitlerinde Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna we Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk işleri barada gezekli-gezegine hasabat berdiler. Türkmen Lideri ýolbaşçylara bu çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle-de mejlisiň dowamynda 28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşygynyň geçiriljekdigi bellenildi. At çapyşyklarynyň ýedisi geçirilip, şolarda ýeňiji bolanlara gymmat bahaly baýraklar gowşurylar.