Bagtly bolmagy üçin adama näçeräk puluň gerekdigi anyklanyldy

Bagtly bolmagy üçin adama näçeräk puluň gerekdigi anyklanyldy

Science Focus-yň habarçysy Helen Rassel adamyň bagtylygynyň onuň maliýe ýagdaýy bilen nähili baglanyşýandygyny anyklady. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

2020-nji ýylda Angliýada geçirilen barlaglara görä, özüni bagtly duýmagy üçin Angliýanyň ortatap ýaşaýjysyna 33,864 funt ýa-da ondanam köp pul gerek bolýan eken. Şu ýyl neşir edilen barlaglaryň netijesine görä bolsa, adamlaryň näçe köp pul gazansa, şonça-da bagtlydygy anyklanyldy.

Awtoryň pikiriçe, baý adamlar has sagdyn bolýarlar. Sebäbi saglyk gönüden-göni bagtlylyk bilen baglanyşykly diýip, hünärmen belleýär. Elbetde, adamyň özüni bagtly duýmagyna onuň işi we gatnaşyklary hem täsir edip bilýär. Emma pul köp ugurlarda has köp mümkinçilikleri açýar.

Mundan başga-da, adamyň bagtlylyk derejesine onuň beýlekilere garanyňda näderejede gowy ýaşaýandygy hem täsir edýär. Şeýlelik bilen, töweregimizdäkilere mahsus ýaşaýyş derejesini saklamagy başarsak, özümizi has bagtly duýarys.

Şeýle-de bolsa, alymlar adamyň baýlaşdygyça başgalaryň duýgularyna we meselelerine az üns berýändigini kesgitlediler. Kaliforniýa uniwersitetiniň psihologlary bolsa garyp adamlaryň duýgudaşlyk derejesiniň has ýokarydygyny anykladylar.