Türkmenistanyň Prezidenti «Galkynyş» käninde täze guýularyň gurluşygyna badalga berdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Galkynyş» käninde täze guýularyň gurluşygyna badalga berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Ýolöten etrabynyň çäginde ýerleşýän «Galkynyş» gaz ýatagynda täze guýularyň birbada üçüsiniň gurluşygyna badalga berdi. Bu barada nebitgaz toplumynyň elektron neşirinde habar berilýär.

Täze guýularyň gurluşygyna badalga bermek dabarasyna şeýle hem HHR-iň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen, Hytaýyň Milli nebitgaz kompaniýasynyň milli bölüminiň Baş direktory Çen Huaýlu gatnaşdy.

Türkmen Lideri bu ýere ýygnananlary şanly waka bilen gutlap, çykyş etdi. Çärä gatnaşyjylara Türkmenistanyň nebitgaz pudagynda ýetilen sepgitlerden söz açýan wideoşekiller görkezildi. Soňra döwlet Baştutany gaz guýularyny burawlamaga başlamaga ak pata berdi.

Bellenilişi ýaly, bu guýularyň gurluşygyny Hytaý Halk Respublikasyna üç ýylyň dowamynda iberilmeli tebigy gazyň hasabyna  CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited hytaý kompaniýasy amala aşyrar. Taslamany 30 aýyň dowamynda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Garaşylyşy ýaly, her guýudan, ortaça, her günde 3 million kub metr gaz çykarylar.

TmCars.info-nyň ozal hem habar berşi ýaly, «Galkynyş» gaz känindäki täze guýularyň gurluşygyny tamamlamak hakynda türkmen Lideri şu ýylyň 16-njy iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde degişli Karara gol çekipdi.

Resminama laýyklykda, “Türkmengaz” döwlet konsernine Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 29-njy dekabrynda çykaran 10747-nji Kararyna laýyklykda, Birleşen Arap Emirlikleriniň “Gulf Oil & Gas FZE” kompaniýasy bilen baglaşan şertnamasy boýunça gurluşyk işlerine başlanyp, doly tamamlanmadyk 3 sany gaz guýusynyň gurluşygyny tamamlamak we olary önümçilige girizmek barada Hytaý Halk Respublikasynyň “СNPС Сhuanqing Drilling Engineering Сompany Limited” kompaniýasy bilen şertnamany işleri 30 aýyň dowamynda ýerine ýetirmek şertinde baglaşmaga ygtyýar berildi.