Ýakynda Mary welaýatynda iri çäreler geçiriler

Ýakynda Mary welaýatynda iri çäreler geçiriler

Ýakyn günlerde Mary şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda köpçülikleýin dabaraly çäreleri geçirmäge niýetlenen desganyň düýbüni tutmak dabarasy geçiriler. Onuň çäklerinde bu medeni toplumyň tomaşaçylar zalynda welaýatyň sungat ussatlarynyň taýýarlan konserti geçiriler. Şeýle hem Mary şäherinde döwrebap ýaşaýyş jaý toplumy we Baýramaly şäherinde haly önümhanasy ulanylmaga berler. Bu barada Hökümetiň 20-nji awgustda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisiniň dowamynda habar berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini tabşyryp, degişli Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Mary welaýatynyň häkimligine Mary şäherindäki “Türkmeniň ak öýi” binasynyň ýanynda 3000 orunlyk köpçülikleýin dabaraly çäreleri geçirmäge niýetlenen binanyň taslamasyny düzmek, ony döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyryp we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada “Ak täjirçilik merkezi” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Desganyň gurluşyk işleri 2021-nji ýylyň awgust aýynda başlanyp, ol 2022-nji ýylyň iýun aýynda ulanylmaga berler.