Gresiýada dünýäniň iň owadan kenarýakalarynyň biri ýene-de açylar

Gresiýada dünýäniň iň owadan kenarýakalarynyň biri ýene-de açylar

2019-njy ýyla çenli Gresiýada Akropoldan soň surata düşürilýän obýektleriniň meşhurlygy boýunça ikinji orunda bolan Nawagio kenarýakasy syýahatçylar üçin ýene-de açylyp bilner diýip, ATOR habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Häzirki wagtda häkimiýetler ýörite agentlik döretmek isleýärler: bu agentlik syýahatçylyk ýerini ösdürmek we goramak, şeýle-de maýa goýumlary çekmek bilen meşgullanar. Şeýle ýagdaýda Nawagionyň 2022-nji ýylda açylmagyna mümkinçilik bar. 

2018-nji ýylyň sentýabr aýynda kenarýakada süýşgün bolup, ýedi adam zyýan çekdi. Şondan soň her ýyl bir million töweregi syýahatçyny kabul edýän Nawagio ýapyldy. Zakinf adasyndaky ýeriň ady “gämi heläkçiligi” diýlip terjime edilýär. Kenarýaka dünýäniň iň meşhur onlugyna girýär: bu ýerde 40 ýyldan gowrak mundan ozal kenara taşlanan gadymy garakçy gämisi bar.

Gresiýanyň Syýahatçylyk ministri Harris Teoharisiň aýtmagyna görä, bu mesele indi soňa goýlup bilinmez. Eger zerur çäreler görülmese, gyşyna güýçli tolkunlar gämini iki bölege bölüp, ýok edip biler.

Ministr bu ýeriň tebigy özboluşlylygyny gorap saklamagyň, şeýle-de syýahatçylaryň kenarýaka howpsuz baryp bilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny belledi. Nawagiony ähli tarapdan beýikligi 45 metrden 225 metre çenli bolan uçut gaýalar gurşap alýar, şonuň üçin oňa diňe deňiz arkaly baryp bolýar.