Gümrük gullugynda sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Gümrük gullugynda sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Türkmenistanyň dünýäniň ulag-logistika merkezine öwrülmegi bilen ýurdumyzda ulag-üstaşyr geçelgeleriniň giň tory döredildi. Ol Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça hereket edýär. Şeýle hem gury ýer, howa we suw ýollary arkaly söwda-ykdysady gatnaşyklar döwrebap häsiýete eýe bolýar.

«Serhetýaka», «Ymamnazar» ýaly döwrebap gümrük nokatlarynda elektron ulgam hereket etmek bilen, demir ýol ulaglaryndaky ýükler awtomatik usulda kompýuterler arkaly barlanylyp, jikme-jik hem-de takyk gümrük gözegçiligi geçirilýär. Bu bolsa harby gullukçynyň wagtyny tygşytlaýar we işiň hiliniň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Ine, şunuň ýaly innowasion tehnologiýalara we enjamlara daýanýan awtomatika ulgamy gullugyň harby gullukçylaryň öz hünär ussatlyklaryny kämilleşdirmeklerini talap edýär.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işine elektron ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen ýurdumyzyň çäginde halkara ýük daşamalaryny amala aşyrýan ulaglaryň ähli görnüşleriniň hereketine onlaýn ýagdaýynda gözegçiligi amala aşyryp bolýar. Häzirki wagtda bitewi maglumat-kommunikasiýa ulgamyny döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Şunuň netijesinde gümrük resminamalaryny resmileşdirmek işi sanlylaşdyrylýar.