Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Gurban baýramy mynasybetli gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Gurban baýramy mynasybetli gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ähli türkmen halkyny Gurban baýramy mynasybetli gutlady.

Gutlag hatynda bellenilişi ýaly, Gurban baýramy adamzadyň tämiz ruhy-ahlak gözelliklerini, ynsanperwerlik ýörelgelerini dabaralandyrýan iň gadymy hem-de mukaddes baýramlaryň biridir. Many-mazmunyna milli däp-dessurlarymyz, ynanç-adatlarymyz siňen Gurban baýramy bu gün bagtyýar halkymyzyň abadan durmuşda ýaşaýandygyny, Türkmenistanyň döredijiligiň we ösüşleriň ýoly bilen öňe — beýik geljege barýandygyny alamatlandyrýar we jemgyýetçilik durmuşymyza täze öwüşgin çaýýar, täze maksatlara ruhlandyrýar, agzybirligimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyrýar.
Goý, Gurban baýramy günlerinde amal ediljek tagat-ybadatlar, öten-geçenlerimiziň ruhuny ýatlap beriljek sadakalar, okaljak aýat-töwirler, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň abadançylygynyň, külli adamzadyň bagtyýar we parahat durmuşynyň hatyrasyna ediljek doga-dilegler beýik hem-de keremli Allatagalanyň dergähinde kabul bolsun!» diýip, türkmen Lideriniň bu mukaddes baýram mynasybetli iberen Gutlagynda bellenilýär.