Finlýandiýa ÝB-niň ýurtlary bilen öýsüzligiň soňuna çykmakda tejribesini paýlaşar

Finlýandiýa ÝB-niň ýurtlary bilen öýsüzligiň soňuna çykmakda tejribesini paýlaşar

Portugaliýada gol çekilen ylalaşykda Ýewropa Bileleşiginiň agza ýurtlary 2030-njy ýyla çenli öýsüzligiň soňuna çykmak ugrunda iş alyp barmaga borçly edildi. Şunuň bilen baglylykda, Finlýandiýa bu meselede öz tejribesini paýlaşar. Bu barada azertag.az habar berýär.

Täze ylalaşyga laýyklykda, ÝB-niň agza ýurtlary beýleki meseleler bilen bir hatarda, özara hyzmatdaşlygyň bar bolan ýörelgelerini gowulandyrmaga, şol sanda öýsüzligiň soňuna çykmagyň we ýeterlik maliýeleşdirmegi üpjün etmegiň usullaryny alyşmaga söz berýärler. Şunda Finlýandiýanyň toplan tejribesi gurama agza ýurtlarda uly gyzyklanma döredýär.
Häzirki günde bu demirgazyk döwleti Ýewropa Bileleşiginde eýýäm birnäçe ýyldan bäri öýsüzleriň sany yzygiderli azalýan ýeke-täk ýurt hasaplanýar. Finlýandiýanyň daşky gurşaw we klimat işleri boýunça ministri Kristy Mikkoneniň sözlerine görä, alnan netijeler agyr zähmeti talap etdi we häzirem şeýle bolmagynda galýar. «Biz öz işimiziň dowamynda toplanan maglumatlary we usullary paýlaşmaga şatdyrys. Meselem, ýaşaýyş jaý gurluşygy ulgamynda Finlýandiýanyň ýörelgesi eýýäm netijeli usul hökmünde ykrar edildi, biz Ýewropa Bileleşiginiň beýleki agza döwletlerini hem ondan peýdalanmaga çagyrýarys» diýip, Mikkonen belleýär.  
Ministriň sözlerine görä, Finlýandiýada öýsüzligi gönüden-göni jemgyýetiň sosial, saglyk we adamlaryň psihiki saglyk meseleleri bilen baglanyşdyrýarlar. «Ine, näme sebäpden biziň ýurdumyz eýýäm köp wagtdan bäri öýsüzligiň soňuna çykmagyň üstünde işleýär. Biz Ýewropanyň beýleki döwletleriniň hem öýsüzlige garşy göreşmek boýunça maksatlaýyn görkezijilerini ýokarlandyrandyklaryna begenýäris» diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.