Trampyň tarapdarlary täze sosial tory işe girizdi

Trampyň tarapdarlary täze sosial tory işe girizdi

ABŞ-nyň ozalky Prezidenti Donald Trampyň topary Gettr atly täze sosial toruny işe girizdi. Ol iri tehnologiýa kompaniýalarynyň eýeçilik edýän sosial torlaryna goşmaça görnüş hökmünde çykaryldy. Bu barada «Politico» neşiri ýazýar.

Goşundynyň suratlandyrmasynda aýdylyşy ýaly, onuň esasy wezipesi ýatyrma medeniýetine garşy göreşmäge, sagdyn pikiri ilerletmäge, söz azatlygyny goramaga we sosial torlarda agalyga garşy göreşmäge gönükdirilendir.
Mälim bolşy ýaly, täze sosial tory Trampyň ozalky wekili Jeýson Miller ösdürýär. Täze goşundy Twitter-e örän meňzeş. ABŞ-nyň 45-nji Prezidentiniň Gettr hasabynyň peýda boljakdygy ýa-da bolmajakdygy entek belli däl. Žurnalistleriň pikiriçe, täze sosial tor Trampyň öz tarapdarlary bilen aragatnaşyk saklaýan platformasyna öwrüler.
Ýeri gelende bellesek, habar beriş serişdeleri maý aýynda ABŞ-nyň ozalky Prezidenti Donald Trampyň öz tarapdarlary bilen haýsy torda aragatnaşyk etjekdigini 4-nji iýuna çenli kesgitlejekdigini ýazypdy. Olaryň arasynda üç sany platforma — CloutHub, FreeSpace we Rumble bardy. Sebäbi syýasatçynyň Twitter we Facebook sahypalary ýapylandan soň, onuň tarapdarlary şu sosial torlary işjeň ulanmaga geçdiler.
Belli bolşy ýaly, Twitter, Facebook, Instagram ýaly meşhur sosial torlar, şol sanda Twitch oýun platformasy 6-njy ýanwarda Kapitolyň binasyna çozuş etmäge çagyryşy üçin Donald Trampyň sahypalaryny ýapdylar.