Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisiniň Başlygy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisiniň Başlygy bilen duşuşdy

5-nji iýulda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy Wolkan Bozkyr Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kabul edildi. Söhbetdeşligiň dowamynda BMG-niň nobatdaky mejlisinde wise-başlyklyk edýän Türkmenistanyň halkara derejede öňe sürýän başlangyçlaryny ilerletmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek, gender deňligini üpjün etmek bilen bagly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow Baş Assambleýanyň nobatdaky mejlisiniň başlygyna Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen Kararnamalary durmuşa geçirmekde ýardam berýändigi üçin minnetdarlyk bildirip, adatdan daşary ýagdaýlar döwründe ulag ulgamynyň durnuklylygyny üpjün etmek, Türkmenistanyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlygy boýunça täze Kararnamalary işjeň ara alyp maslahatlaşmakda dünýä bileleşigine çagyryş bilen çykyş etdi.
Ýeri gelende bellesek, Wolkan Bozkyr şu ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna resmi taýdan badalga bermek mynasybetli geçirilen dabaraly çärede-de onlaýn görnüşde çykyş edipdi. Şonda ol: «Men tutanýerlilik bilen, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň ruhunda siziň ähliňizi tapawutlanmagy bir gapdalda goýup, ozaldan bar bolan gatnaşyklary berkarar etmäge çagyrýaryn. Häzir halklaryň arasynda raýdaşlygyň we ylalaşyklylygyň üpjün edilmeli wagty. Biz ählumumy pandemiýany hem-de onuň ýaramaz täsirlerini ýeňip geçmek, hiç kimi yzda galdyrmazlyk maksady bilen, hemmelere sanjymlary elýeterli etmek üçin bilelikde iş alyp barmalydyrys. Hemmeleriň howpsuzlygy üpjün edilýänçä, hiç birimiz howpsuz bolup bilmeris» diýip, tutuş dünýä jemgyýetçiligine ählumumy çagyryşy beýan edipdi.