BMG: 2021-nji ýylda syýahatçylygyň peselmegi sebäpli ykdysadyýetiň ýitgileri 2,4 trillion dollara ýeter

BMG: 2021-nji ýylda syýahatçylygyň peselmegi sebäpli ykdysadyýetiň ýitgileri 2,4 trillion dollara ýeter

Koronawirus pandemiýasy sebäpli syýahatçylyk pudagynyň pese düşmegi bilen, dünýä boýunça JIÖ-iň möçberi 2021-nji ýylda 1,7 trilliondan 2,4 trilliona çenli azalar. Şeýle çaklamalar BMG-niň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNKTAD) Ženewada çap edilen hasabatynda getirilýär. Ony belta.by saýty paýlaşýar.

«Halkara syýahatçylykda üstümizdäki ýylyň ikinji ýarymynda janlanmalara garaşylýar, ýöne UNKTAD-yň hasabatyna laýyklykda, 2021-nji ýylda, 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 1,7 trilliondan 2,4 trillion dollar aralygynda ýitgilere garaşylýar» diýip, bilermenler belleýär.

Hasabatda bu hadysanyň ösmeginiň mümkinçilikleri bilen bagly ýagdaýlar getirilýär. Has pessimistik görnüşdäki maglumatlara görä, halkara gezelençleriň sany 75 göterime çenli azalar. Şu ýagdaýda syýahatçylyk pudagy 948 milliard dollar ýitirýär, dünýä boýunça jemi içerki önüme bolsa 2,4 trillion dollar ýitgi bolar.
Hasabatyň awtorlary köpçülikleýin sanjymlaşdyrmanyň syýahatçylyk pudagyna görnetin täsiriniň bardygyna ünsi çekýärler. Sanjymlaryň ýokary derejesi üpjün edilýän ýurtlarda onuň derejesi haýal ýa-da entek başlanylmadyk döwletlere garanyňda, ykdysadyýetiň ýitgileri o diýen ýokary bolmaz. «Sanjymlaşdyrmanyň depgininiň ýokary bolan ýurtlarynda syýahatçylyk pudagynyň tiz dikelmegine garaşylýar» diýip, bilermenler belleýärler. Şunuň bilen birlikde, olaryň pikiriçe, bu pudak koronawirus pandemiýasyndan öňki görkezijilere entek 2023-nji ýylda ýa-da ondanam soň ýetip biler.
UNKTAD-yň bahalandyrmalaryna görä, halkara syýahatçylyk ulgamy boýunça 2020-nji ýylda ählumumy JIÖ-e göni we gytaklaýyn täsirler esasynda ýitgileriň möçberi 2,4 trillion dollara barabar boldy. 12 aýyň dowamynda halkara syýahatçylyk gezelençleriniň sany 1 milliarda ýa-da 73 göterime çenli azaldy. Syýahatçylyk gezelençleri 60-80 göterim peselen ösüp barýan ýurtlar aýratyn ýitgi çekdiler. Olaryň hatarynda Demirgazyk-Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýanyň, Okeaniýanyň, Demirgazyk Afrikanyň we Günorta Aziýanyň döwletleri bar.