UEFA klublaýyn ýaryşlarda myhmançylykdaky gol düzgünini ýatyrýar

UEFA klublaýyn ýaryşlarda myhmançylykdaky gol düzgünini ýatyrýar

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalary Bileleşigi (UEFA) Ýewropa ýaryşlary üçin myhmançylykdaky gol düzgünini ýatyrmak baradaky teklibi tassyklady. Guramanyň resmi web sahypasynda aýdylmagyna görä, karar Klublaýyn ýaryşlar komitetiniň we Aýal-gyzlar futboly komitetiniň teklibi bilen kabul edildi.

Myhmançylykdaky gol düzgüni ýer eýeleri üçin, esasanam, birinji oýunda hüjüm etmegiň manysyny gaçyrdy diýip, UEFA-nyň prezidenti Aleksandr Çeferin belleýär.
1965-nji ýyldan bäri hereket edýän myhmançylykdaky gol düzgünine görä, pleý-off tapgyrynda iki oýundan soň hasap deňme-deň bolsa, ýeňiş myhmançylykda, ýagny garşydaşyň meýdançasynda has köp gol geçiren topara berilýär.
2021/2022 möwsüminiň başyndan başlap, Çempionlar ligasynda, Ýewropa ligasynda, Konferensiýa ligasynda we Zenanlaryň Çempionlar ligasynyň oýunlarynda myhmançylykdaky gol düzgüni ulanylmaz. Täze möwsümden başlap, iki topar iki oýunda deň mukdarda gol geçirse, oýnuň ykbaly iki sany hersi 15 minutlyk goşmaça ýarym bilen kesgitlener. Ýeňiji şonda-da belli bolmasa, onda toparlar 11 metrlik jerime urgular seriýasyny oýnamaly bolarlar.

"Umumy bir pikire gelinmeýändigine garamazdan, köp tälimçiler, janköýerler we futbola dahylly beýleki adamlar bu düzgüniň dogrudygyna şübhelenip, onuň ýatyrylmagyny goldadylar"-diýip, Çeferin aýtdy.