Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzasy boldy

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzasy boldy

Türkmenistan BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 2021-2023-nji ýyllar aralygyndaky döwri üçin agzalygyna saýlanyldy. Mejlis 21-nji iýunda geçirildi.
Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, Hökümetara okeanografik komissiýanyň maksady halkara hyzmatdaşlyga ýardam bermekden hem-de ylmy barlag we tebigat, umman serişdeleri we kenarýaka sebitler baradaky bilimi giňeltmegiň mümkinçiliklerini berkitmek bilen bagly meýilnamalary utgaşdyrmakdan, şeýle-de bu bilimleri deňiz gurşawyny dolandyrmagy kämilleşdirmek we ony goramak üçin peýdalanmakdan, durnukly ösüşi üpjün etmekden we agza döwletleriň kararlary kabul etmek işlerini ýeňilleşdirmekden ybarat.
Ýerine ýetiriji geňeş Assambleýa bilen bilelikde ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografik komissiýasynyň ýolbaçşy edarasy bolup durýar.
Türkmenistanyň Ýerine ýetiriji geňeşiň agzalygyna saýlanylmagy döwlet tarapyndan durmuşa geçirilýän ekologiýa we suw diplomatiýasy bilen sazlaşykly utgaşýan ekologiýany, suw we ýer serişdelerini goramak boýunça halkara we sebit hereketlerine işjeň gatnaşmak babatda ýurduň tagallalarynyň ýene bir aýdyň tassyknamasydyr.