Iki ýurduň serhetlerini robotlar gorar

Iki ýurduň serhetlerini robotlar gorar

Koreýa Respublikasy Koreýa Halk Demokratik Respublikasy bilen serhetleşýän çäginde iň häzirki zaman datçikler we emeli aň bilen üpjün edilen robotlary ýerleşdirer. Bu barada Günorta Koreýanyň Gorag satyn almalary döwlet agentliginiň (DAPA) maglumatyna salgylanyp, tass.ru habar berýär.

Maglumatlara görä, bahasy 2,5 million dollara deň bolan serhetçi robotlaryň ilkinji ikisini serhediň günorta tarapynda şu ýylyň oktýabrynda ýerleşdirmek meýilleşdirilýär. Olar 3 aýyň dowamynda synag hökmünde işlediler we soňra olary köpçülikleýin ulanmak hakynda çözgüt kabul ediler.
Robotlar ýörite relsler boýunça sekuntda 5 metr aralyga çenli hereket edip, uzak günüň dowamynda nobatçylykda durarlar. Bu gurluş ýokary çözgütli hem-de döwrebap sensorly, her tarapa hereket edýän kamera bilen üpjün edilen.
Robotyň emeli aňy kameradan sesleri we suratlary özbaşdak seljerer we şübheli hereket ýüze çykarylan ýagdaýynda, operatorlara habar berer. Ulgam öz-özüni okatmaga ukyplydyr, munuň özi wagtyň geçmegi bilen, robotlaryň işiniň has netijeli boljakdygyny görkezýär.