ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Tramp 75 ýaşady

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Tramp 75 ýaşady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňki Prezidenti Donald Tramp 75 ýaşyny doldurdy. Tarapdarlary ony sosial media arkaly doglan güni bilen gutladylar. Bu barada cursorinfo.co.il habar berdi.

Käbir adamlar Twitter we Facebook sahypalarynda gadagan edilendigi sebäpli Trampyň özüne ýazylan doglan gün gutlaglaryny görüp bilmejekdigini aýdýarlar.
Tramp 1946-njy ýylyň 14-nji iýunynda Nýu-Ýorkda dünýä indi. Onuň doglan güni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň baýdagynyň kabul edilen gününe - Baýdak gününe gabat gelýär. Resmi däl baýramçylyk bolsa-da, amerikalylaryň köpüsi henizem öýleriniň öňünde ýa-da eýwanlarynda ýurduň baýdagyny asmak bilen, Baýdak gününi belleýärler.
Habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, Trampy gutlanýan heşteg  3500-den gowrak ýazgy bilen, Twitterde uly seslenme tapdy. Trampyň Twitterde yzygiderli gadagan edilmegi ony henizem goldaýanlaryň doglan gün gutlagynyň öňüni alyp bilmedi. Gutlaýanlaryň içinde Trampyň ozalky we häzirki kärdeşleri hem bar.