Germaniýada hemmeler suwy guýudan içýärler

Germaniýada hemmeler suwy guýudan içýärler

Germaniýada suw akdyrýan krantlaryň suwy Ýewropada iň arassalaryň biri hasaplanýar. Elbetde, Şweýsariýanyň we Awstriýanyň jaýlaryna turba arkaly Alp daglaryndan gelýän suw has uly meşhurlykdan peýdalansa-da, bu ugurda Germaniýa hem yza galmaýar. Birnäçe gün mundan ozal Federal hökümete hödürlenen hasabata laýyklykda, Germaniýadaky krantlaryň suwy himiki we tagam görkezijileri babatda supermarketlerde satylýan çüýşeli suwlaryňkydan has öňe geçýär. Bu barada azertag.az habar berýär.

Munuň şeýle bolmagynyň esasy sebäbi bolsa ýurtdaky krantlardan akdyrylýan suwa ýylda azyndan 15 müň gezek hil barlagynyň geçirilýändigi bilen baglanyşyklydyr. Gözegçilik edaralary alnan maglumatlary ünsli seljerýärler. Olaryň maksady suwuň hiliniň tassyklanan standartlara laýyk gelmegini gazanmakdan ybaratdyr. Bu ýurtda eýýäm 10 ýyldan gowrak wagt bäri suwy hlorlamaýarlar. Görlüp oturylsa, onuň zerurlygy-da ýok eken, çünki krantlardaky suwlarda bakteriýalaryň barlygy hasaba alynmandyr.
Ýurduň ýaşaýjylarynyň islendigi özleriniň ýörite saýtlaryna poçta indekslerini girizmek bilen, islendik wagtda ulanýan suwunyň hilini barlagdan geçirdip bilýär. Şeýle ynamlylyk nemesleriň tas ählisine diýen ýaly suwy guýudan içmäge mümkinçilik berýär.