Futbolda el bilen oýnamagyň düzgünleri üýtgedildi

Futbolda el bilen oýnamagyň düzgünleri üýtgedildi

Futbol assosiasiýalarynyň halkara geňeşi (IFAB) el bilen oýnamagyň düzgünlerini kesgitleýän 12-nji punkta üýtgeşme girizdi. Bu barada guramanyň saýtynda habar berilýär. Muny TASS ýetirýär.

Täze düzgünlere laýyklykda, egin bedeniň gol salýan bölegi hökmünde ykrar edildi.
Şunuň bilen baglylykda, ofsaýdyň bellige alynmagyny düzgünleşdirýän 11-nji düzgüne hem üýtgeşme girizildi. Indi oýundan daşary ýagdaý hasaba alnanda, hüjümçi toparyň oýunçysynyň egni göz öňünde tutular.