Ýewroparlamentiň spikeri Balkan ýurtlaryny Ýewropa Bileleşiginiň düzümine goşmaga çagyrýar

Ýewroparlamentiň spikeri Balkan ýurtlaryny Ýewropa Bileleşiginiň düzümine goşmaga çagyrýar

Ýewroparlamentiň spikeri Dawid Sassoli Balkan ýurtlarynyň Ýewropa Bileleşiginiň girizilmegi ugrunda çykyş edýär. Bu barada onuň golaýda «Funke» media toparyna beren maglumatyna salgylanyp, TASS habar berýär. 

«Ýewropa Bileleşiginiň düzüminiň giňeldilmegi sebit we şol sanda tutuş Ýewropa üçin uly bähbitleri getirip biler» — diýip, ol bu guramanyň giňeldilmegini parahatçylygyň we abadançylygyň oňyn taslamasy hökmünde häsiýetlendirdi. Onuň sözlerine görä, Günbatar Balkan ýurtlarynyň bu düzüme goşulmagynyň depgini döwletleriň Ýewropa Bileleşigine girmek üçin zerur bolan talaplara laýyk gelmegine bagly bolar.

Ýewropa Bileleşiginiň düzümine girmeklige Albaniýa, Demirgazyk Makedoniýa, Serbiýa, Çernogoriýa we Türkiýe ýaly döwletler resmi taýdan dalaşgär hökmünde görkezildi.