Türkmenistanyň wekiliýeti Peterburg halkara ykdysady forumyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti Peterburg halkara ykdysady forumyna gatnaşdy

3-4-nji iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde iş saparynda bolup, 24-nji Peterburg halkara ykdysady forumyna gatnaşdy.

Sankt-Peterburg şäherinde 1997-nji ýyldan bäri geçirilýän, 120 töweregi ýurtdan 10 müňden gowrak wekili özünde jemleýän bu çäre şu ýyl hem dünýä ýurtlarynyň onlarçasynyň hökümet agzalaryny, hususy pudagyň wekillerini we öňdebaryjy telekeçileri bir ýere jemledi. Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy  forumyň mejlisinde çykyş edip, gyzyklanma bildirýän taraplar bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmaga türkmen tarapynyň taýýardygyny tassyklady we hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi.
Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen tarapyndan başlygy S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň rus tarapyndan başlygy A.Owerçuk, Sankt-Peterburgyň gubernatory A.Beglow, «Объединенная судостроительная корпорация» («Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasy») paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory A.Rahmanow bilen duşuşygy geçirildi.
Taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda türkmen-rus gatnaşyklaryny ösdürmegiň işjeň depginini kanagatlanma bilen bellediler. Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary ilerletmekde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň we onuň usullarynyň ähmiýeti nygtaldy. Ulag, energetika, senagat, sanlylaşdyrmak, saglygy goraýyş, maliýe we beýleki ulgamlar bilen bir hatarda, özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça özara hereketleriň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda söwda dolanyşygynyň möçberiniň durnukly ösüşi bellenildi.
Şeýle-de türkmen wekiliýetiniň agzalarynyň birnäçe rus korporasiýalary, maliýe we bank edaralarynyň wekilleri bilen duşuşyklary boldy.