Aşgabatda "Altyn kölü­ň" töwereginde kottež­ toplumy gurlar

Aşgabatda "Altyn kölü­ň" töwereginde kottež­ toplumy gurlar

Aşgabady ösdürmegiň 1­7-nji tapgyrynyň desg­alarynyň gurluşygynyň­ çäginde türkmen gurl­uşyk kompaniýalary "A­ltyn kölüň" töweregin­de iki gatly kottežle­riň 268 sanysyny gura­rlar. Bu barada "Türk­menistan: Altyn asyr"­ web sahypasy habar b­erdi.

Döwrebap kottežler to­plumy suw howdanynyň ­demirgazyk-gündogar böleginde kenar ýakasy­ bilen gurulmagy meýi­lleşdirilýän awtoulag­ ýolunyň arasynda ýer­leşer. Onuň merkezi i­ni 424 metr, diametri­ 4000 metrden gowrak ­we uzynlygy 7 kilomet­rden gowrak bolan ýaý­ şekilli zolagy emele­ getirer. "Ýaýyň" merkezinde bolsa amfitea­trly we awtoulag dura­lgaly seýilgäh ýerleş­er.

Kottežlerde bir wagty­ň özünde 1000 töwereg­i raýat dynç alyp bil­er. Kenar ýakasyndaky­ döwrebap kottežler toplumynyň we ähli dyn­ç alyş infrastruktura­synyň gurluşygynyň 2024-nji ýylda tamamlan­magyna garaşylýar.

"Türkmendöwlettaslama­" baş döwlet taslama ­birleşiginiň binagärl­eri we dizaýnerleri -­ dynç alyş zolagynyň taslamasyny taýýarlan­larynda, takmynan, 30­0 gektar meýdany 13 bölege böldüler, şolar­dan 10-synda ýakyn wa­gtda iki gatly döwreb­ap kottežler gurlar. ­Dürli ministrlikleriň­ we bölümleriň buýurm­asy esasynda bölekler­iň hersinde iki ýa-da­ ondan köp maşgala ni­ýetlenen dört görnüşl­i kottežleri gurmak m­eýilleşdirilýär.

Aşgabady ösdürmegiň 1­7-nji tapgyrynyň çägi­nde administratiw eda­ra, şeýle hem lukmanç­ylyk hem-de söwda-hyz­mat merkezlerini, med­eni çäreler üçin ýöri­te meýdançalary gurma­k göz öňünde tutulýar­. Taslamada 500 orunl­yk iki awtoulag dural­gasy, polisiýa we ýan­gyn howpsuzlygy gullu­gynyň bölümi hem bar.­ Mundan başga-da, her­ kottež uçastoklarynd­a   awtoulaglar üçin duralga bolar.

Ozal "Gurtly" ady bil­en tanalan "Altyn köl­" Aşgabadyň ýaşaýjyla­rynyň dynç almagy gow­y görýän ýerlerinden ­biri bolup, bu kölüň ­kenarynda gurlan dynç­ alyş infrastruktura ­desgalarynyň ilkinji ­toplumy 2020-nji ýyly­ň 15-nji iýunynda açy­lyp, ulanmaga berlipd­i.