Michelin plastik çüýşelerden awtoulag tekerlerini öndürip başlar

Michelin plastik çüýşelerden awtoulag tekerlerini öndürip başlar

Awtoulag ätiýaçlyk şaýlaryny öndürýän meşhur "Michelin" fransuz kompaniýasy plastik çüýşelerden teker öndürmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi. Bu barada cursorinfo.co.il habar berdi.

Mundan has öňräk kompaniýanyň wekilleri 2050-nji ýyla çenli doly gaýtadan işlenilýän awtoulag kauçuklarynyň köpçülikleýin önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýändiklerini aýdypdylar.
Täze tejribe ferment gaýtadan işlemek tehnologiýalaryny döretmek boýunça ýöriteleşen "Carbios" biohimiýa kompaniýasynyň goldamagynda durmuşa geçiriler. Hünärmenler plastik çüýşelerden rezin tekerler üçin güýçlendiriji süýümleri nädip almalydygyny eýýäm kesgitlediler. Şeýle hem plastmassa çig malynyň käbir fermentler bilen garylandygy, munuň bolsa oňa tekere mahsus häsiýetleri berýändigi bellenildi.
Mundan başga-da, bu işde adaty üwemek we gaýtadan eredip guýmak usulynyň ýeterlik däldigi nygtalýar, sebäbi bu prosesde plastmassanyň güýçlendiriji häsiýetleri ýaramazlaşýar diýip, çeşme habar berýär.