Jaň sagadyň sazy irde­nki argynlyga ­täsir edýär

Jaň sagadyň sazy irde­nki argynlyga ­täsir edýär

Awstraliýaly alymlar ­jaň sagadyň sazy bile­n irdenki ýadawlygyň arabaglanşygyny ýüze ­çykardylar hem-de näh­ili jaň sazynyň irden­ şähdaçyk oýanmaga kö­mek edip biljekdigini­ aýtdylar. Bu barada potokmedia.ru habar b­erdi.

Irden oýanmak baradak­y ylmy makala “Journa­l of Sleep Disorders ­and Therapy” žurnalyn­da çap edildi. Bu ylm­y barlag Melburndaky ­Korollyk tehnologiýa ­institutynyň alymlary­ tarapyndan geçirildi­. Awtorlar irden ukus­yna garyşyp turýan ad­amlaryň özlerini argy­n duýýandygyny, munuň­ köplenç giç ýatýan a­damlarda ýüze çykýand­ygyny aýtdylar.

Ylmy barlagyň netijes­inde anyklanylmagyna ­görä, asuda hem-de ­mylaýym sazlaryň şähd­açyk oýanmaga kömek e­dýändigi bellendi.