Saglyk üçin iň zyýansyz suw hakynda hünärmeniň maslahaty

Saglyk üçin iň zyýansyz suw hakynda hünärmeniň maslahaty

«Barýer» kompaniýasynyň biohimik hünärmeni Mariýa Kuleşowa «Narodnye Nowosti» bilen geçirilen söhbetdeşlikde nähili suwuň saglyk üçin has ygtybarlydygyny aýtdy. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Hünärmen «SanPiN-iň» standartlaryna laýyk gelýän suwy arassa suw diýip atlandyryp boljakdygyny aýtdy. Arassa suwuň düzüminde bakteriýalar, legionellalar (mikroorganizmler), agyr metallar, hlor we beýleki zyýanly maddalar bolmaly däldir. Ýaşaýyş jaýlaryna gelmänkä arassalanýandygyna garamazdan, suwuň düzüminde patogen mikroorganizmleriň ýok edilmegi üçin zerur bolan hloruň galan bolmagy mümkin.
Köp adamlar süzülen suwdan gaýnadylan suwy gowy görýärler. Şeýle-de bolsa, Kuleşowanyň pikiriçe, suwuň termiki taýdan işlenmegi molekulýar baglanyşyklaryň ýok edilmegi, duzlaryň konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy we hlor molekulalarynyň rak keseline sebäp bolup bilýän kanserogenlere bölünmegi tarapdan howp salyp bilýär.

"Gaýnadylan suw nitratlardan, nebit önümleriniň we agyr metallaryň yzlaryndan dynmaga kömek etmeýär, suwuklygy gepatit A wirusyndan we botulizm bakteriýalaryndan arassalamak üçin, azyndan, 30 minut gaýnatmaly" diýip, hünärmen sözüniň üstüne goşýar.