Horlanmaga päsgel bermeýän peýdaly süýjülikler

Horlanmaga päsgel bermeýän peýdaly süýjülikler

Lukman Swetlana Titowa horlanmak üçin özüňizi süýjüliklerden bütinleý çäklendirmegiň hökman däldigini aýtdy. Ol horlanýan döwrüň hem iýip boljak peýdaly süýjülikleri sanap geçdi diýip, msn.com habar berdi.

“Mysal üçin, pastila (guradylan miwedir ir-iýmişleriň garyndysyndan taýýarlanan süýjülik) - peýdaly desert. Ony öýde bişiribem bolýar, dükandan satyn alybam bolýar. Şol bir wagtyň özünde, adaty ak däl-de, gara reňkli pastila has gowudyr - bu miweleriň we ir-iýmişleriň tebigy pastilasydyr"-diýip, lukman "Radio-1"-iň ýaýlymynda gürrüň berdi.

Hünärmen gury iýmişleri hem peýdaly süýjülikleriň sanawyna goşdy. Olaryň kömegi bilen, bedeni peýdaly maddalar bilen dok saklap, nähilidir bir zyýanly bir zat iýmek isleginden dynyp bilersiňiz. Şokolad hem peýdaly bolup biler, ýöne bir şert bilen - içindäki kakao dänesiniň düzümi 70%-den az bolmaly däl. Lukman beýleki zatlaryň arasynda žele desertleriniň we balyň hem peýdalydygyna ünsi çekdi.