Baýamaga päsgel berýän endikler hakynda

Baýamaga päsgel berýän endikler hakynda

Adamlaryň aglabasy baýamak isleýär. Ýöne bu her kime başardyp barmaýar. Şonuň üçin hem psiholog Dmitriý Sinarew haýsy endikleriň baýamaga päsgel berýändigini aýtdy. Bu barada cursorinfo.co.il habar berdi.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, hemme zat adamyň ýaşaýyş durmuşyna bagly. Hemişe nägile adamlaryň iki görnüşi bolýar: «durmuşy boýunça garyp» we «ukybyny açyp bilmedik zehinler».
Birinji görnüşdäkiler - bolçulykda ýaşaýan, ýöne özüni garyp duýýan adamlar. Puluň mukdary bilen munuň hiç hili baglanyşygy ýok. Olar özlerinde bar bolan zatlarynyň gadyryny bilmeýärler, özlerine pes baha berýärler, sebäbi hemişe beýleki adamlara seredip, olaryň has gowy ýaşaýandyklaryna ynanýarlar. Psiholog eliňde bar bolan zatlaryň gadyryny bilmelidigini we öz üstünlikleriňi başgalaryňky bilen deňeşdirmeli däldigini belledi. Has gowusy, özüňi öňki bolşuň bilen deňeşdirmeli diýip, hünärmen maslahat berdi.
Adamlaryň ikinji görnüşi - «ukybyny açyp bilmedik zehinler». Olar öz başarnyklaryny ýüze çykarmakdan gorkýan ýa-da oňa ýaltanýan, ýöne başgalary tankytlaýan söhbetdeşlige goşulmaga hemişe şat adamlar. Olar öz-özüni kämilleşdirmek we öz durmuşyny gowulamak üçin hiç zat etmän, telewizoryň ýa-da kompýuteriň öňünde wagt geçirenlerini has gowy görýärler.
Psihologyň aýdyşy ýaly, pul adamyň ömri üçin sarp edýän energiýasynyň maddy görnüşi ýalydyr. Şol sebäpli-de hemme zat üçin, şol sanda maddy üpjünçilik üçin wagtyňy we güýjüňi sarp etmelidigine düşünmek gerek.