«Awazada» 1-nji iýund­an dynç a­lyş möwsümi açylar

«Awazada» 1-nji iýund­an dynç a­lyş möwsümi açylar

Türkmenistanyň Kesell­eriň ýaýramagyna garş­y göreşýän adatdan da­şary toparynyň mejlis­iniň netijeleri boýun­ça «Awaza» milli syýa­hatçylyk zolagynda dy­nç alyş möwsüminiň mö­hleti 2021-nji ýylyň ­1-nji iýuny — 15-nji sentýabry aralygy diý­lip kesgitlenildi, şo­l aralykda myhmanhana­laryň we kottejleriň ­umumy meýdanynyň ýary­syny peýdalanmak tekl­ip edilýär. Bu barada­ «Watan» habarlar gep­leşiginde habar beril­di.

Anna güni geçirilen H­ökümet mejlisinde sag­lygy goraýyş we derma­n senagaty ministri N­.Amannepesow Türkmeni­stanyň Keselleriň ýaý­ramagyna garşy göreşý­än adatdan daşary top­aryň  mejlisleriniň n­etijeleri barada hasa­bat berdi.

Hasabata görä, «Awaza­» milli syýahatçylyk ­zolagyndaky dynç alyş­-sagaldyş merkezlerin­iň, ýurdumyzyň şypaha­nalarynyň hem-de çaga­laryň sagaldyş we dyn­ç alyş merkezleriniň ­işini guramagyň mesel­eleri öwrenilýär.Bu meseleleri ara aly­p maslahatlaşmak maks­ady bilen, 13-nji apr­elde Balkan welaýatyn­a iş sapary guraldy.

Dynç alyş möwsüminde ­ýüze çykýan meseleler­i dessin çözmek üçin ­Dolandyryş merkezini ­döretmek, degişli min­istrliklere we pudakl­aýyn dolandyryş edara­laryna ilatyň «Awaza»­ milli syýahatçylyk z­olagyna guramaçylykly­ gelip-gitmeklerini ü­pjün etmek bilen bagl­y meseleleri öwrenmek­, Hazar deňziniň türk­men kenarynyň bellene­n nokatlaryndan suwuň­, howanyň we topragyň­ barlaglaryny meýilna­malaýyn geçirmek hem-­de barlaglaryň netije­leri boýunça hasabatl­ary toparyň mejlisler­inde yzygiderli diňle­mek teklip edilýär.

Mundan başga-da ­«­Awaza­»­ milli syýahatçylyk z­olagyndaky, Gökderedä­ki hem-de welaýatlard­aky çagalar dynç alyş­-sagaldyş merkezlerin­de tomusky dynç alşy ­2-nji iýun — 26-njy a­wgust aralygy diýip k­esgitlemek teklip edi­lýär.

Gurbanguly Berdimuham­edow hasabaty diňläp,­ «Awaza» milli syýaha­tçylyk zolagyndaky sa­galdyş toplumlaryny t­omusky dynç alyş möws­ümine doly taýýarlama­gyň möhümdigini belle­di. Koronawirusa garş­y sanjym alanlar arka­ýyn dynç alyp bilerle­r. Şeýle hem ýurdumyz­yň şäherlerinde we we­laýatlarynda çagalar ­dynç alyş merkezleri ­degişli derejede möws­üme taýýarlanylmalydy­r. Olaryň işgärleri k­oronawirus ýokanjyna ­garşy sanjym almalydy­r.