BAE 20 ýurtdan mätäçler üçin “100 million paý nahar” kampaniýasyna başlady

BAE 20 ýurtdan mätäçler üçin “100 million paý nahar” kampaniýasyna başlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň häkimiýetleri iň uly “100 million paý nahar” haýyr-sahawat çäresiniň başlandygyny habar berdiler. Kampaniýanyň başlandygy barada BAE-niň premýer-ministri Muhammad bin Raşid Al Maktum aýtdy. Bu barada riafan.ru habar berýär.

Azyk Ýakyn Gündogaryň 20 ýurdunda garyp maşgalalara paýlanar. Bu çäre musulmanlaryň mukaddes Remezan aýynyň, orazanyň başlanmagyna gabat getirildi. Nahar 30 günüň dowamynda paýlanar. 

“Kampaniýa BAE-niň ilatyň iň ejiz gatlaklaryna jynsyna, dinine we milletine garamazdan kömek bermek boýunça ynsanperwer ýörelgelerini görkezýär” – diýip, Muhammad Al Maktum gaznasynyň metbugat-gullugy belleýär.

Haýyr-sahawat işini gurnaýjylar aksiýanyň çäginde pul serişdesini ýygnamak kampaniýasyny yglan etdiler. Bu başlangyja Sebitleýin azyk banky ulgamy we BMG-niň Bütindünýä azyk maksatnamasy eýýäm goldaw berdi.
BAE-niň başlangyjy geçen ýyl “10 million paý nahar” diýlip atlandyrylan aksiýanyň dowamy boldy. 2020-nji ýylda Birleşen Arap Emirlikleriniň premýer-ministriniň gaznasy ony koronawirus pandemiýasyndan zyýan çeken adamlara azyk kömegini bermek üçin sebit derejesinde geçirdi
.