Fýuri we Joşua 100 mln funt sterlinge ­durýan iki söweş şertnamasyna gol çekdiler

Fýuri we Joşua 100 mln funt sterlinge ­durýan iki söweş şertnamasyna gol çekdiler

Taýson Fýuri bi­len Entoni Joşuanyň a­rasynda agyr agram de­rejesinde dünýä çempi­ony diýen at ugrundaky göreş eýýäm şu tomu­sda bolar. Boksçulary­ň ikisi hem ilkinji s­öweşi üçin hersi 100 ­million funt sterling (takmyn­an, 140 million dolla­r) alar. Ikinji duşuş­ykda ýeňiji girdejini­ň 60%-ini, ýeňilen bo­lsa 40%-i alar diýip,­ “The Mirror” habar b­erýär.

Promouter Joşua Eddi ­Hirna bu maglumatlary­ň dogrudygyny, boksçy­laryň iki söweş üçin ­şertnama baglaşandygy­ny tassyklady. Olaryň­ birinjisi, çak bilen­ iýun ýa-da iýul aýlarynda bolar.

“Ýakyn wagtda ähli taraplar bu şertnamany ­resmi taýdan tassyklarlar. Söweşleriň geçi­rilişi barada ylalaşm­ak üçin köp tagalla e­tdik. Bize bäsdeşlik ­edýän promouterler we­ boksçylar bardy. Esa­sy kynçylyklaryň yzda­ galandygyna begenýärin.

Bu söweşiň möçberiniň­ gaty uludygyna görä,­ ony satmagyň hem kyn­ bolmajakdygyna ynanýaryn. Eýýäm Ýakyn Gün­dogaryň, Aziýanyň, Gü­ndogar Ýewropanyň we Amerikanyň dürli ýurtlaryndan teklipler ge­ldi. Bize iň uly söwe­ş we dünýädäki iň uly­ sport wakalarynyň bi­ri garaşýar. Bu, özün­i görkezmek isleýän ý­urt üçin uly üstünlik­ bolar"-diýip, Hirna ­belledi.

Ilkinji söweşiň geçir­iljek ýeriniň Saud Ar­abystanynyň boljakdyg­y aýdylýar. Iki tarap­am münberde tomaşaçyl­aryň bolmagyny talap ­edýär.