Şwesiýa milli gülüni saýlady

Şwesiýa milli gülüni saýlady

Şwesiýanyň milli güli statusyna tegelek ýaprakly jaňjagaz (Campanula rotundifolia) eýe boldy. Şwesiýanyň Botanika jemgyýeti tarapyndan yglan edilen internet ses berişligine gatnaşanlaryň köpüsi, has dogrusy, 14 müň adam hut şu ösümlige ses berdi diýip, news.day.az habar berýär.

Umuman, milli güli kesgitlemek işine 81 müňden gowrak adam gatnaşdy. Olar jaňjagaz, demirgazyk linneýi (üçgatlaryň maşgalasyndan), eje-we-öweý eje (Tussilago farfara), üç reňkli fialka (benewşe güllüler), tokaý gerany, ýer tudanasy, brusnika ýaly ösümlikleriň arasyndan saýladylar.
Bäsleşige partiýa nyşany hökmünde ulanylýan güller gatnaşmady, Şwesiýada her bir syýasy partiýanyň öz güli bar. Mundan başga-da, dalaşgärleriň sanawyna goňşy döwletleriň milli nyşanlarynyň bir bölegi bolan güller girizilmedi.
Şeýle-de bolsa, ýurduň täze nyşanyny iş ýüzünde ulanmak meselesi heniz hem açyk.