Türkmenistanyň Mejlisi Hazardaky «Dostluk» ýatagy boýunça Ähtnamany tassyklady

Türkmenistanyň Mejlisi Hazardaky «Dostluk» ýatagy boýunça Ähtnamany tassyklady

Türkmenistanyň Mejlisi Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamany tassyklady.

Mälim bolşy ýaly, «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Ähtnama 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Azerbaýjanyň daşary işler ministri Jeýhun Baýramowyň Aşgabada saparynyň çäklerinde gol çekildi. Azerbaýjan parlamenti bu resminamany şu ýylyň fewralynda tassyklady.
Fewral aýynda «Lukoýl» rus kompaniýasynyň ýolbaşçysy Wagit Alekperow Türkmenistanyň Prezidenti bilen geçiren duşuşygynda bu taslamany durmuşa geçirmäge gatnaşmak barada meýillerini beýan etdi. Hünärmenleriň pikirine görä, «Dostluk» ýatagynyň ätiýaçlyklary 50 mln tonna nebit möçberinde bahalandyrylýar.