“Krid 3” sport filminiň premýerasynyň senesi belli edildi

“Krid 3” sport filminiň premýerasynyň senesi belli edildi

Maýkl B. Jordanyň baş keşbi janlandyran “Krid 3” filminiň premýerasy 2022-nji ýylyň 23-nji noýabrynda geçiriler. Bu barada ComicBook portaly habar berýär. Muny Regnum agentligi ýetirýär.

Filmiň režissýory hökmünde hem Maýkl B. Jordan çykyş eder. Onuň serialyň üçünji bölüminiň režissýory boljakdygy baradaky gürrüňler tassyklandy. Filmiň ssenariýasyny Kinan Kugler bilen Zak Beýlin ýazdy. 
Ýatlap geçsek, “Krid” amerikan boksçysy Adonis Kridiň durmuşy baradaky sport filmleriniň dilogiýasydyr. Olar meşhur “Rokki” franşizasynyň bir bölegi bolup durýar. Täze kartinada üçünji gezek Adonis Kridiň keşbini ýerine ýetirýän Jordandan başga-da, Tessa Tompson bilen Filisiýa Raşad rollaryna gaýdyp gelerler, ýöne franşizanyň muşdaklary “Krid 3-de” Rokki Balbaony görüp bilmezler. Heniz 2019-njy ýylda Silwester Stallone trikweliň surata düşürilişine gatnaşmajakdygyny, muňa derek Rokki barada bir filmiň üstünde işlejekdigini habar berdi.