25-nji martda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda täze ýyladyşhanalar açylar

25-nji martda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda täze ýyladyşhanalar açylar

25-nji martda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gaýgysyz Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginde täze ýyladyşhananyň açylyş dabarasy meýilleşdirilýär. Dabaranyň maksatnamasynyň taslamasyny wise-premýer Ç.Gylyjow Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanyna hödürledi. Bu desga Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Oguz ýol» hojalyk jemgyýeti tarapyndan guruldy.

Wise-premýer şol gün ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda hem döwrebap ýyladyşhanalaryň açylyş dabaralaryna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şol gün sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda dabaraly ýagdaýda döwrebap ýyladyşhanalary işe girizmek göz öňünde tutulýar. Ýyladyşhanalaryň meýdany 35 gektara barabar bolup, olaryň kuwwaty ýylda 8 müň 750 tonna gök önümleri öndürmäge niýetlenendir.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri ýola goýmaga, obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, azyk bolçulygyny üpjün etmäge uly ähmiýet berilýändigini nygtady.
Döwlet Baştutanymyz ulanylmaga beriljek döwrebap ýyladyşhanalaryň açylyş dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde guramak barada wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.