Sowuk kofeniň saglyk üçin zyýanly taraplary ýüze çykaryldy

Sowuk kofeniň saglyk üçin zyýanly taraplary ýüze çykaryldy

Berhiz lukmany Nuria Dianowa sowuk kofeniň zyýanly tarapyny ýüze çykardy. Hünärmeniň pikiriçe, islendik içgide mikroorganizmler döräp bilýär we bu kofä hem degişli. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Şol bir wagtyň özünde, hünärmen goşundysyz kofeniň saglyga zyýan bermezden birnäçe sagatdan soň hem içilip bilinjekdigini, ýöne düzüminde süýt ýa-da krem ​​bar bolsa, gysga wagtda içmelidigini aýtdy.

“Çyglylyk bakteriýalaryň we mikroorganizmleriň ösmegi üçin iň amatly gurşawdyr. Kofe süýt goşsaňyz, mikroorganizmleriň köpelmek howpy birnäçe esse ýokarlanýar"-diýip, lukman belledi.

Kofeni derrew içip bilmeseňiz, sowadyja geçirip bilersiňiz. Emma bu usul içginiň tagamynyň üýtgemegine sebäp bolar.