Tomas Bah Halkara Olimpiýa Komitetiniň başlyklygyna nobatdaky möhlete saýlandy

Tomas Bah Halkara Olimpiýa Komitetiniň başlyklygyna nobatdaky möhlete saýlandy

Tomas Bah Halkara Olimpiýa komitetiniň (IOC) başlyklygyna nobatdaky dört ýyl möhlete gaýtadan saýlandy. Ol bu wezipä dalaş edýän ýeke-täk dalaşgärdi, diýip «Interfax» habar berýär.

Saýlawlar Halkara Olimpiýa Komitetiniň 137-nji mejlisiniň birinji gününde — 10-njy martda geçirildi. Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly ol ýene-de wideo maslahat görnüşinde geçirildi. Sessiýa 12-nji marta çenli dowam etdi. Guramanyň häzirki prezidentine onuň 93 agzasy ses berdi.
Saýlawlar üç gün dowam eden ýygnagyň gün tertibinde esasy mesele boldy, beýleki iki günde Olimpiýa oýunlara taýýarlyk görmek hem-de 2025-nji ýyla çenli Olimpiýa hereketini ösdürmek strategiýasyny kabul etmek bilen baglanyşykly meseleler maslahatlaşyldy. Bu strategiýa 2014-nji ýylyň dekabrynda kabul edilen meýilnamanyň dowamy bolar.
Olimpiýa düzgünnamasyna laýyklykda, Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidenti, bu guramanyň agzalarynyň arasyndan gizlin ses bermegi arkaly sekiz ýyl möhlete saýlanýar. Onuň ygtyýarlyk möhletini dört ýyla çenli bir gezek uzaldylmagy mümkin.
Tomas Bah 2020-nji ýylyň iýulynda täze möhlete dalaş etmek kararyna geldi. Kararyny 2020-nji ýylyň tomsunda guramanyň 136-njy sessiýasynda yglan etdi.
Bahyň prezidentlik döwründe Olimpiýa paýtagtlaryny saýlamagyň tertibi üýtgedildi, Olimpiýa ýaryşlarynda jyns taýdan deňlik gazanyldy, dopinge garşy işler kämilleşdirildi, bäsdeşlik maksatnamasynyň üsti ýaşlar sporty bilen ýetirildi, Olimpiýa kanaly döredildi.