Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna 111 dalaşgär bellige alyndy

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna 111 dalaşgär bellige alyndy

Türkmenistanyň Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topary şu ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna 111 sany dalaşgäri bellige aldy.

Bellige alnan dalaşgärleriň 16-sy welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlary, 95-si etrap, şäher halk maslahatlary tarapyndan hödürlenildi, ýurdumyzda dalaşgärleri hödürlemek boýunça mejlisleriň 55-si geçirildi.
Dalaşgärleriň ählisi erkin we deňhukukly esaslarda hödürlenildi. Olary hödürlemek we bellige almak işleri milli kanunçylygyň talaplarynyň berjaý edilmeginde, açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda geçirildi.
Merkezi saýlaw toparynda bellige alnan 111 dalaşgäriň terjimehallary «Türkmenistan» we «Нейтральный Туркменистан» gazetlerinde hem-de ýerli gazetlerde çap edildi.
Şeýlelikde, saýlawlar güni 48 mandat üçin 111 dalaşgär bäsleşer. Munuň özi demokratik ýörelge esasynda bir orun üçin 2-3 dalaşgäriň bäsleşjekdigini görkezýär.
Saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işlerini geçirmek çäreleri dalaşgärleriň bellige alnan gününden başlandy we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň tamamlanar.