Rejep Taýyp Ärdogan iýun-iýul aýlarynda Türkmenistana sapar bilen geler

Rejep Taýyp Ärdogan iýun-iýul aýlarynda Türkmenistana sapar bilen geler

Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu Türkmenistana iş saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde geçirilen gepleşiklerden soň, metbugata ýüzlenme bilen çykyş etdi. Onda türk ministri Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana saparyny iýun-iýul aýlarynda amala aşyrmagy meýilleşdirýändigini belledi.  Bu barada türk ministriniň Twitter sahypasynda bellenilip geçilýär.

— Türkmenistan bilen Türkiýe iki dogan ýurt. Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklardan gaty hoşaldyrys. Gatnaşyklarymyzy has ýokary derejelere ýetirmek isleýäris. Bu babatda döwlet Baştutanlarynyň tagallalary bilen has köp işlemegi göz öňünde tutýarys. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Prezidenti bilen bolan söhbetdeşliginde türk Liderini Türkmenistana çagyrdy.
Bu saparyň wagty bilen bagly meseläni Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Türkiýä amala aşyran saparynda ara alyp maslahatlaşdyk. Şu gün bu meselä täzeden seretdik. Bu sapary iýun-iýul aýlarynda amala aşyrmagy meýilleşdirýäris. Şeýle hem şol döwürde Türkmenistan — Türkiýe — Azerbaýjan üçtaraplaýyn ýokary derejedäki duşuşygy hem gurnamagy göz öňünde tutýarys. Bu ýokary derejedäki duşuşyklarda möhüm ylalaşyklara gol çekiler.