Aýyň döreýşi baradaky çaklamalar

Aýyň döreýşi baradaky çaklamalar

P.K.Şternberg adyndaky Döwlet astronomiýa institutynyň Galaktikany we üýtgeýän ýyldyzlary öwreniş bölüminiň uly ylmy işgäri  Wladimir Surdin Aýyň döreýiş teoriýalary barada gürrüň berdi. Çaklama görä, Aýyň aslynda Ýeriň bir bölegi bolmagy hem mümkin. Bu barada actualnews.org habar berdi.

Birinji nazaryýete görä, Aý Ýerden uzak aralykda döräp, diňe soňlugy bilen onuň orbitasyna çekilipdir. Ikinji çaklama muňa düýpgöter ters gelýär: onuň tarapdarlary Aýyň planetanyň ýakyn töwereginde dörändigini öňe sürýärler.
Şeýle-de bolsa, häzirki döwürde ylmy jemgyýetde iň meşhur garaýyş - Aýyň Ýerden bölünmegi we soňra onuň orbitasyna girmegi. Hünärmen munuň ýüze çykmagynyň sebäpleri barada belläp, öň Gün ulgamynyň köp planetadan ybaratdygyny we  soň olaryň sanynyň sekize çenli azalandygyny aýtdy.
Haçandyr bir wagt göwrümi 10 esse kiçi bolan planeta Ýere gelip urupdyr. Çakyşmanyň netijesinde, üstki mantiýanyň bir bölegi Ýerden aýrylyp, Aýa öwrülipdir. Häzirki wagtda alymlaryň şübhelenmeýän ýeke-täk zady - Aýyň ozal Ýere has ýakyn bolandygy, häzir bolsa ondan kem-kemden daşlaşýandygydyr.