Gyrgyzystan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Gyrgyzystan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Göni maýa goýumlaryň rus gaznasy (GMRG) Gyrgyzystanyň koronawirusa garşy «Sputnik V» sanjymyny bellige alandygyny tassyklady. Gyrgyzystan Merkezi Aziýa sebitinde bu sanjymy resmi taýdan bellige alan dördünji ýurt boldy.

«Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş we durmuş taýdan ösüş ministrliginiň ýanyndaky Derman we lukmançylyk enjamlary bölümi koronawirus ýokançlygynyň öňüni almak üçin birleşdirilen wektor sanjymy bolan «Sputnik V» sanjymy üçin hasaba alyş şahadatnamasyny berdi» — diýip, RIA Nowosti edaranyň metbugat beýanatyna salgylanyp belläp geçýär.

Bellenilişi ýaly, sanjymyň hasaba alynmagy ýurduň ilatynyň saglygyny goramaga we koronawirus ýokançlygynyň öňüni almaga mümkinçilik berer.
GMRG-niň bellemegine görä, «Sputnik V» koronawirusa garşy ykrar edilen sanjymlaryň dünýä döwletleri tarapyndan makullanan üçlügine girýär.
Ýatladyp geçsek, Türkmenistan Merkezi Aziýada «Sputnik V» sanjymyny resmi taýdan bellige alan ilkinji ýurt boldy.