Türkmenistanyň iň gowy etrabyna Prezidentiň baýragy gowşuryldy

Türkmenistanyň iň gowy etrabyna Prezidentiň baýragy gowşuryldy

«Bagtyýar zaman» obasynda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan S.A.Nyýazow adyndaky etraba mynasyp bolan baýragy – ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak dabarasy boldy.

Medeniýet öýünde geçirilen dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ähli ilatyna iberen Gutlagy okaldy.

“Halal zähmetimiz bilen eziz Diýarymyzy gülläp ösýän, raýatlarymyzyň asuda, bagtyýar we bolelin durmuşda ýaşaýan gözel mekanyna öwürmelidiris. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň halkara abraýyny yzygiderli ýokarlandyryp, dünýädäki ornuny has-da berkitmelidiris” diýlip, milli Liderimiziň gutlagynda aýdylýar.