UNISEF habar beriş serişdeleri üçin onlaýn-duşuşygyny geçirdi

UNISEF habar beriş serişdeleri üçin onlaýn-duşuşygyny geçirdi

Şu gün wideoaragatnaşyk görnüşinde BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNISEF) wekilhanasy Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýurdumyzdaky edarasy bilen bilelikde, habar beriş serişdeleri üçin onlaýn-duşuşygyny geçirdi. Onda ýiti ýokanç kesellerine garşy durmaga we täsir etmäge taýýarlygy üpjün etmegiň meýilnamasyny amala aşyrmakda Türkmenistanyň gazananlary ara alnyp maslahatlaşyldy.
Ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça habarlary taýýarlamak babatda    žurnalistleriň bilimini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çärä köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, şol sanda elektron serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Çärede UNISEF-niň Türkmenistandaky wekili hanym Kristin Weýgand çykyş edip, şu günki duşuşygyň meýilnamanyň diňe amala aşyrylmagyny seljermäge däl-de, eýsem, ony geljekde üstünlikli amala aşyrmak hem-de öňüni alyş çärelerini netijeli wagyz etmek üçin  bar bolan serişdeleri jemlemäge mümkinçilik döredýändigini belledi.
Şu günki çäre Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesellerine garşy durmaga taýýarlygy we täsir etmegi üpjün etmek boýunça milli meýilnamasynyň bir bölegidir. Bu BSGG-niň hem-de UNISEF-niň wekilhanalarynyň türkmen žurnalistleri bilen bilelikde guraýan üçünji duşuşygydyr we ýokanç keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşmekde hem-de sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde habar beriş serişdeleriniň mümkinçiliklerini birleşdirmäge bagyşlanyldy. 
Şu günki duşuşygyň esasy meselesi giň jemgyýetçiligiň we ozaly bilen, ýaşlaryň arasynda ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda maglumatlary ýaýratmagyň netijeli usullary barada žurnalistleriň bilimini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.