Kosmonawtlara saglygyna gözegçilik etmekleri üçin fitnes-bilezikler paýlanar

Kosmonawtlara saglygyna gözegçilik etmekleri üçin fitnes-bilezikler paýlanar

Fitbit kompaniýasy Health Stabilization Program maksatnamasyny durmuşa geçirmek üçin NASA bilen birikdi. Bu maksatnamanyň çäginde kosmonawtlara saglyk ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin fitnes-trekerler paýlanar diýip, ferra.ru habar berdi.

Fitbit Charge 4 fitnes-bilezikleri diňe kosmonawtlara däl, eýsem, NASA-nyň ýene müň işgärine berler. Bu enjamlaryň kosmonawtlara uçuşdan öňki döwürde ýokanç keselleriň döremek howpuny azaltmaga kömek etjekdigi aýdylýar. Ýagny, ýürek urşy we beýleki saglyk görkezijileri baradaky maglumatlar ýokançlyklar hakynda olar heniz ýüze çykmanka habar berip biler.
Hünärmenler, şeýle hem, Fitbit Ready for Work Daily Check-In platformasyna girmäge ygtyýar alarlar. Şeýlelik bilen, olar saglyk bilen bagly maglumatlara yzygiderli gözegçilik edip we olary ýazyp bilerler. Şeýle hem NASA-nyň işgärleri işe gitmeli ýa däldigi barada gündelik görkezmeleri alarlar.