Facebook 2022-nji ýylda hususy akylly sagadyny çykarar

Facebook 2022-nji ýylda hususy akylly sagadyny çykarar

Facebook 2022-nji ýyla çenli hususy akylly sagadyny hödürlemekçi bolýar. Bu gurluş barada maglumatlar The Information hasabatynda peýda boldy diýip, dni24.com habar berýär.

Gurluş Android operasion ulgamynyň esasynda işlär, ýöne Facebook özüniň sanly çözgütlerini ulanyp, Google Wear programma üpjünçiliginden ýüz öwrüp biler. Hususan-da, akylly sagatlarda aragatnaşyk gönüden-göni sosial ulgam we onuň bilen baglanyşykly ähli hyzmatlar arkaly amala aşyrylar. 
Facebook-yň akylly sagatlary fitnes-bileziginiň roluny, ýagny lukmançylyk görkezijilerine gözegçilik etmek wezipesini ýerine ýetirer.
Enjam dürli görnüşli garnituralara birigip biler. Şeýle-de, gurluşy şu ýylyň ahyrynda hödürlenjek Ray-Ban akylly äýneklerinden maglumatlary geçirmek mümkinçiligi bilen üpjün etmek meýilleşdirilýär. 
The Information-yň maglumatlaryna görä, Facebook akylly sagatlaryň birinji wersiýasyny 2022-nji ýyla çenli, ikinji nesil sagatlaryny 2023-nji ýylda çykarar.
Facebook sosial ulgamy 2004-nji ýylyň fewral aýynda 19 ýaşly amerikan talyby Mark Sukerberg tarapyndan döredildi. Onuň ştab-kwartirasy Menlo-Parkda (Kaliforniýa) ýerleşýär.