“Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň geçiş tertibi belli boldy

“Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň geçiş tertibi belli boldy

“Oskar” baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy 25-nji aprelde birbada birnäçe ýerden, şol sanda Golliwudyň rowaýaty Dolby Theatre teatryndan ýaýlyma berler diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Bir dabarany birbada birnäçe ýerden ýaýlyma bermek tejribesi geçen ýylyň sentýabr aýynda “Emmi” baýraklarynyň guramaçylary tarapyndan synag edilip görüldi. Alyp baryjy Jimmi Kimmel Los-Anželesdäki Staples Center-den alyp bardy we baýragyň ýeňijileri hem-de oňa dalaşgärler dürli ýerlerden ýaýlyma birikdiler.

"Dünýä tomaşaçylarynyň garaşýan şahsy gatnaşmagyň täsiri bilen tomaşa döretmek, şonuň bilen birlikde-de, pandemiýanyň talaplaryna (howpsuzlyk) eýermek üçin dabara meşhur Dolby Theatre ýaly birnäçe ýerden alnyp barlar" – diýip, “Indie Wires” neşiri film akademiýasynyň wekiliniň sözlerini getirýär.

Munuň nädip amala aşyryljakdygy baradaky giňişleýin maglumatlary guramaçylaryň birneme soň mälim etjekdigi aýdylýar. Şonuň bilen bir hatarda, dabaranyň “ABC” ýaýlymynda alnyp görkeziljekdigi bellenilýär.