Türkmenistanda mekdepden daşary tölegli okuwlar üçin degişli ygtyýarnamalar berler

Türkmenistanda mekdepden daşary tölegli okuwlar üçin degişli ygtyýarnamalar berler

Gurbanguly Berdimuhamedow bilim ministri O.Gurbanowa ýaşlaryň islegine görä goşmaça ugurlar boýunça bilim almaga şertleri döretmek üçin, welaýatlarda, etrap-şäherlerde gyzyklanma döredýän ugurlar boýunça mekdepden daşary tölegli okuwlary gurap, degişli ygtyýarnamalaryň berilmegini ýola goýmagy tabşyrdy.

Ylym, bilim edaralarynyň ýolbaşçylary bilen geçirilen iş maslahatynyň barşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow mekdepden daşary tölegli okuwlaryň ýaş nesil üçin gyzykly bolmalydygyny nygtady.
Şeýle hem döwlet Baştutany ösüp barýan ýaş nesli okatmak hem-de terbiýelemek bilen bir hatarda, mekdep okuwçylarynyň we talyplaryň arasyndan has zehinlilerini ýüze çykarmak meselelerine jogapkärli çemeleşilmelidigini belledi. Ýaşlaryň gyzyklanmalaryna we höwes edýän ugruna laýyklykda, olaryň saýlap alan hünäri boýunça ukyplaryny ösdürmek möhüm bolup durýar. Şeýle edilende, öz işine hemmetaraplaýyn düşünýän ýaş hünärmenler ýetişer diýip, döwlet Baştutany aýtdy.