Türkmenistanyň Prezidenti ulag toplumynyň işine nägilelik bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti ulag toplumynyň işine nägilelik bildirdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ulag toplumynyň ýolbaşçylaryna, ýagny Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bu topluma gözegçilik edýän orunbasary B.Öwezowa, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň başlygy D.Saburowa, «Türkmen deňiz we derýa ýollary» agentliginiň başlygy A.Haýytmyradowa berk käýinç yglan etdi. Degişli resminamalara döwlet Baştutany ýurduň ulag-kommunikasiýa toplumyny ösdürmeklige bagyşlanyp geçirilen iş maslahatynyň barşynda gol çekdi.

Berk käýinç degişli ýolbaşçylaryň «wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin» berildi.
Düýn geçirilen iş maslahatynyň barşynda ýurdumyzyň 2020-nji ýylda ulag we aragatnaşyk toplumynyň işiniň netijeleri jemlenildi. Bellenilişi ýaly, toplumyň görkezijileriniň umuman alanyňda ösüşiniň oňyn depgine eýedigine garamazdan, dünýä ykdysady çökgünliginiň täsiri ulag aragatnaşyklarynyň, ilkinji nobatda bolsa, howa ýollarynyň işine düýpli täsir etdi.
Bu pudaklary goldamak üçin döwlet tarapyndan zerur çäreler görülýär, emma ulag pudagynyň ýolbaşçylaryna täze şertlere uýgunlaşmagyň netijeli usullaryny tapmak zerurdyr.
Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda bellenilen çäreleriň alnyp barlyşyna nägilelik bildirdi we bu toplumyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin bar bolan serişdelere ünsi çekdi.