2021-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryna geljeklere dymmak maslahat berildi

2021-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryna geljeklere dymmak maslahat berildi

Halkara Olimpiýa Komiteti Tokioda geçiriljek 2021-nji ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlary üçin türgenleriň we janköýerleriň özüni alyp barmagynyň kadalarynyň sanawyny çap etdi. Oňa laýyklykda, myhmanlara, hususan-da, aýdym aýtmazlyk we gygyrmazlyk maslahat berilýär. Bu barada vesti.ru habar berýär.

Halkara Olimpiýa Komitetiniň habarynda türgenleri goldamagyň ýeke-täk ýolunyň el çarpyşmalardygy nygtalýar. Bu näsaglaryň gygyrmak, aýdym aýtmak, gürlemek we üsgürmek arkaly çykarýan ýokanç damjalary zerarly adamlaryň koronawirus bilen kesellemek howpy bilen baglanyşyklydyr.
Elbetde, Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti örtük dakynmagyň hem möhümdigini belleýär. Mundan başga-da, Tokio gitmezden 14 gün öň ýükläp almaly mobil programma arkaly saglyk gözegçiligi amala aşyrylar. Oňa öz saglygyňyz baradaky maglumatlary girizmek gerek bolar.
Sanawda Covid synaglary hem hökmany çäre hökmünde göz öňünde tutulýar. Umuman alanyňda, synagdan üç gezek - Ýaponiýa gitmezinden 72 sagat öň, Ýaponiýa barandan soň we oýunlar gutaransoň öz ýurduňa ugramankaň geçmeli bolar.