TikTok nädogry maglumatlaryň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin täze funksiýa girizer

TikTok nädogry maglumatlaryň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin täze funksiýa girizer

TikTok şübheli ýa-da nädogry maglumatlaryň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin täze funksiýa eýe bolar diýip, sosial ulgam habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

TikTok-da düşündirilişi ýaly, neşir edilýän wideolaryň dogrulygy ýörite hünärmen hyzmatlary tarapyndan barlanýar. Eger-de olar nädogry maglumaty tassyklasalar, mazmun platformadan aýrylýar.
TikTok moderatorlaryň saýlawlar, sanjymlar we howanyň üýtgemegi ýaly mowzuklardaky wideolaryň dogrulygyny barlaýandygyny belleýär. Täze funksiýa geljek hepdelerde işläp başlar. Ol ilki bilen ABŞ-da we Kanadada işe giriziler.
Täze funksiýanyň peýda bolmagy bilen, eger hünärmenler maglumatlaryň anyklygyna ynamsyz bolsalar ýa-da olaryň dogrulygyny tassyklap bilmeseler, TikTok şeýle wideolary “barlanylmadyk mazmuny” saklaýan görnüşinde bellär. Bu barada wideonyň awtorlaryna habar berler we olara maglumaty anyklaşdyrmak teklip ediler.
Şeýle mazmun bilen paýlaşmakçy bolanda, ulanyjylar wideonyň tassyklanmadyk mazmuny we paýlaşmakdan ýüz öwürmek ýa-da dowam etdirmek teklibi barada duýduryşy görerler. 
Funksiýa barlagdan geçirilende tassyklanmadyk mazmunly wideo paýlanmalarynyň sanynyň 24 göterim, olaryň aşagyndaky “haladym"-laryň sanynyň ýedi göterim azalandygy bellenilýär.